REGULAMIN
ZASAD KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH WYDAWANYCH
 PRZEZ SPÓŁKĘ VFP COMMUNICATIONS LTD. SP. Z.O.O.

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.    Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z zasobów dostępnych on-line w ramach Portalu funkcjonującego pod adresem internetowym www.handelextra.pl oraz innych Usług udostępnianych przez VFP Communications LTD. Sp. z o.o., a także zasady korzystania z tych Usług, zasady ochrony danych osobo-wych Użytkowników oraz zasady odstąpienia od umowy.
2.    Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług udostęp-nianych za pośrednictwem Portalu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
3.    Z wyłączeniem Usług określonych w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone w Portalu Internetowym Handelextra.pl.
4.    Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego HandelExtra.pl w szczególności z Usług  dostępnych w Por-talu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.
5.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

§ 2. DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:
1.    Regulamin – „Regulamin zasad korzystania z serwisów internetowych wydawanych przez spółkę VFP”, stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.    Serwisy Internetowe - wydawane przez VFP serwisy internetowe, w tym, w szczególności Portal internetowy handelextra.pl.
3.    VFP  lub Spółka - VFP Communications LTD. Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 00-710 Warszawa, ul. Idzikowskiego 16, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warsza-wy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000038991,  NIP: 587-020-04-12, REGON 190598398, o kapitale zakładowym w wysokości 180 000,00 zł,( Szczegółowe informacje o Spółce, w tym godziny działania infolinii dostępna jest na stronie O nas w sekcji Kontakt).
4.    Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwisy Internetowe lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Regulaminie.
5.    Partner – podmioty trzecie  współpracujące  z VFP na podstawie stosownej umowy.
6.    Portal internetowy handelextra.pl lub Portal - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością Spółki i udostępniana przez VFP  pod aktualnym adresem www.handelextra.pl  lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują Spółce.
7.    Konto - konto Użytkownika tworzone w procesie rejestracji w Serwisie Internetowym.
8.    RODO - Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.
9.    Polityka Prywatności i Cookies – oznacza stosowane przez VFP zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Polityka prywatności i cookies jest dostępna tutaj
10.    Umowa – zawarta pomiędzy Stronami umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest świadczenie przez VFP na rzecz Użytkownika Usługi określonej w treści umowy. O ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej ich prawa i obowiązki w ramach Umowy regulują niniejsze postanowienia Regulaminu.
11.    Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);
12.    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.);
13.    Usługa – oferowana przez VFP na rzecz Użytkownika usługa będąca przedmiotem zawartej pomiędzy stronami umowy.

§3. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU
1.    W ramach Portalu HandelExtra.pl Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
a)    zapoznawać się z materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms). Materiały, do których Użytkownik otrzymuje dostęp mogą być personalizowane pod kątem zainteresowań Użytkownika wynikających z jego aktywności internetowych,
b)    korzystać z funkcjonalności Serwisów Internetowych  umożliwiających prezentację osoby Użytkownika, nawią-zywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami w celu wymiany poglądów i in-formacji, w szczególności w ramach czatów, forów dyskusyjnych itp.
2.    Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.
3.    Do zawarcia pomiędzy VFP  a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu/Portalu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu/Portalu.
4.    Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.
5.    Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usług w Portalu jest bezpłatne.
6.    W Portalu prezentowane są materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe. Materiały te mogą być personalizowane i dostosowywane do zainteresowań Użytkowników opartych na ich aktywnościach internetowych.
7.     VFP  ma prawo zamieszczania w Portalu treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów VFP lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu i prezentowanych w nim Materiałów.
8.    VFP zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści, w szczególności dotyczy to treści dostępnych wyłącznie dla osób pełnoletnich

§4. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU
1.    Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług za pośrednictwem Portalu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki internetowej (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 11.0, Chrome 50, Safari 5, Mozilla Firefox 24, Opera 11 lub ich nowsze wersje).
2.    Do korzystania z Usługi konieczne jest także posiadanie dostępu do Internetu. Powyższe wymagania Użytkownik powinien spełnić we własnym zakresie i na własny koszt.
3.    Techniczne warunki i wytyczne korzystania z Serwisów opisane w Regulaminie mają znaczenie dla prawidłowości ich funkcjonowania, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie Użytkownika. Każdy Użytkownik powinien stosować się do tych technicznych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny skutkować mogą nieprawidłowościami w dostępie do Usługi.
4.    VFP  dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia wysokiej jakości funkcjonowania Serwisów Internetowych, jednak nie gwarantuje niezakłóconego i nieprzerwanego jej funkcjonowania i dostępu do Usług w zakresie w jakim uzależnione jest to od sieci Internet, z której korzysta Użytkownik lub od nie spełnienia przez Użytkownika wymogów technicznych opisanych w Regulaminie.
5.    Dostęp do poszczególnych Usług udostępnionych w ramach Serwisów Internetowych możliwy jest co do zasady dla Użytkowników nie posiadających Konta Użytkownika. Korzystanie z Serwisów lub ich poszczególnych funkcjonalności może jednakże wymagać odblokowania określonych funkcji w urządzeniu Użytkownika lub wyrażenia stosownych oświadczeń i zgód – np. oświadczenia o osiągnieciu  przez Użytkownika pełnoletności. Brak złożenia stosownych oświadczeń przez Użytkownika może ograniczyć funkcjonalność Serwisu poprzez uniemożliwienie skorzystania z peł-nej treści materiałów udostępnianych w Serwisie lub uniemożliwić korzystanie z nich, o czym Użytkownik będzie in-formowany w procesie ich uruchomiania. Użytkownik w związku z korzystaniem z Usług ma też możliwość udzielenia według własnego uznania dodatkowych zgód. Zgody te mają charakter opcjonalny i nie warunkują korzystania z Usług.
6.    Użytkownik przy korzystaniu z Usług jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególno-ści danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane.

§5. KONTO UŻYTKOWNIKA
1.    Konto  Użytkownika udostępniane jest przez VFP nieodpłatnie.
2.    Użytkownikiem Konta może zostać osoba, która ukończyła 16 lat.
3.    Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Konta w ramach Serwisów Internetowych bezpośrednio po potwier-dzeniu przez Użytkownika linku aktywacyjnego wysłanego przez VFP na adres e-mail Użytkownika, który to link akty-wacyjny Spółka wyśle bezpośrednio po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie Internetowym. Do zawarcia umowy na korzystanie z Konta dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Użytkow-nika linku aktywacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
4.    Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta oraz Serwisów Internetowych będą przesyłane na adres poczty elek-tronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, przy czym Użytkownik może dokonać zmiany adresu usuwając i wprowadzając odpowiednie dane w formularzu Konta. Użytkownik zobowiązany jest do  weryfikacji, czy podawany Spółce  adres e-mail jest aktualny i poprawny, ponieważ służy on m.in do odzyskiwania dostępu do Konta.
5.    VFP nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika, zawartych w formularzu rejestracyjnym.

§ 6. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
1.    Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
2.    Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do Zawarcia Umowy oraz realizacji jej postanowień.
3.    Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecz-nymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
a)    niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego ro-dzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
b)    niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
c)     niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
d)    niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odu-rzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających pra-wo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
e)    nierozpowszechniania treści pornograficznych;
f)    nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
4.    Użytkownik zobowiązuje się i gwarantuje, że Uczestnik nie będzie przesyłać żadnych prac/treści ani podejmować jakichkolwiek działań, które są niezgodne z prawem lub naruszają obowiązujące prawo, takie naruszają lub łamią prawa własności intelektualnej innej osoby; promują nielegalne lub nieautoryzowane kopiowanie dzieł innych osób chronionych prawem autorskim; narusza jakiekolwiek prawo, statut, rozporządzenie lub rozporządzenie; są w jakikolwiek sposób niedokładne, fałszywe lub wprowadzające w błąd; zawiera wirusy programowe lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy przeznaczone do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności dowolnego oprogramowania komputerowego, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego; zawiera wszelkie reklamy, materiały promocyjne, „wiadomości-śmieci”, „spam”, „łańcuszki”, „piramidy” lub inne formy nagabywania; lub promuje nieuczciwą konkurencję i nieuczciwe praktyki handlowe i/lub narusza zasady konkurencji.
5.    Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
6.    Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu treści o charakterze bezprawnym.
7.    Użytkownik zobowiązuje się do niekopiowania oraz niewykorzystywania w inny sposób treści udostępnianych przez VFP (w całości lub części), w tym w szczególności c zobowiązuje się do niewykorzystywania tych treści do celów komercyjnych, takich jak na przykład sprzedaż tych treści, udostępnienie ich osobom trzecim nieodpłatnie lub za opłatą i inne.

§ 7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1.    VFP udostępniając Użytkownikom informacje rozpowszechniane za pośrednictwem Serwisów Internetowych zwraca baczną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
2.    Serwisy internetowe i ich zawartość, uwzględniając, ale nie ograniczając się do artykułów, list mailingowych, elementów graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audio i wideo, kompilacji materiałów oraz interfejsu użytkownika („Zawartość”) są chronioną prawem autorskim własnością VFP, licencjodawców. W skład Zawartości wcho-dzą także wszelkie materiały, które VFP dostarcza Użytkownikom ze Strony za pomocą poczty elektronicznej. Wyświetlać Zawartość oraz w inny sposób wykorzystywać Stronę można wyłącznie dla osobistego, niekomercyjnego użytku.
3.    Udostępniane za pośrednictwem Serwisu materiały opatrzone znakiem „Copyright © VFP Communications LTD. Sp. z o.o. 2023” chronione są prawami autorskimi na rzecz VFP. Materiały, do których prawa autorskie posiadają inne podmioty (opatrzone stosownymi notami copyright), rozpowszechniane są przez VFP w Internecie na podstawie ob-owiązujących przepisów prawnych oraz umów (w tym umów licencyjnych).
4.    VFP Communications LTD oraz wszystkie pozostałe logo, nazwy produktów, nazwy handlowe są znakami towarowymi i zarejestrowanymi znakami towarowymi VFP. WSZYSTKIE znaki handlowe używane w Materiałach należą do odpowiednich właścicieli. Znaki towarowe VFP mogą być wykorzystywane jedynie za oficjalną zgodą VFP.
5.    VFP informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowią samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
6.    Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez VFP lub przez inny uprawniony podmiot.
7.    Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich na rzecz osób trzecich (za pośrednictwem Serwisu) z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowie-dziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o „Utworze”, rozumie się przez to każdą zamieszczoną przez Użytkownika w Serwisie, wypowiedź jego autorstwa, którą można uznać za „utwór” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA KORZYSTANIE Z KONTA UŻYTKOWNIKA
1.    Umowa na korzystanie z Konta oraz świadczenie innych usług określonych w Regulaminie zawarta jest na czas nieoznaczony.
2.    Użytkownik może wypowiedzieć umowę w każdym czasie bez podania przyczyny z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia.
3.    Spółka może wypowiedzieć umowę na świadczenie danej usługi z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia z następujących przyczyn:
a)    zaplanowanego zakończenia udostępniania danej Usługi określonej w Regulaminie,
b)    w odniesieniu do usługi w postaci udostępniania Konta - Użytkownik nie dokonał logowania do swojego Konta przez okres co najmniej 180 dni, przy czym w tym przypadku Użytkownik może w okresie wypowiedzenia dokonać logowania do Konta, co spowoduje automatyczne cofnięcie przez Spółkę wypowiedzenia umowy,
c)    Użytkownik wykorzystuje daną usługę określoną w Regulaminie z naruszeniem obowiązującego prawa lub Regulaminu i Użytkownik nie zaniechał naruszeń lub nie usunął naruszeń lub ich skutków w terminie 3 dni od otrzymania od Spółki  wezwania do zaniechania lub usunięcia naruszeń lub ich skutków albo zaniechanie naruszeń lub usunięcie naruszeń lub ich skutków nie jest możliwe,
d)    w odniesieniu do usługi w postaci udostępniania Konta - nazwa Konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub nazwa Konta sugeruje, że jest to Konto wykorzystywane przez Spółkę, co może wprowadzać użytkowników w błąd i Użytkownik nie zaniechał naruszeń w terminie określonym w § 8 ust.3 lit. c),
e)    w odniesieniu do usług wymagających posiadania Konta - w przypadku, gdy Spółka wypowiedziała Użytkownikowi umowę w zakresie korzystania z Konta na zasadach określonych w Regulaminie.
4.    Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do zamknięcia założonego Konta, zaprzestania korzystania z usług, o których mowa w Regulaminie oraz odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z usług. Użytkownik może samodzielnie usunąć Konto poprzez wykorzystanie funkcjonalności panelu Konta.
5.    Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Spółkę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy przesyłając VFP jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Może przy tym skorzystać z wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie należy wysłać na adres siedziby VFP wskazany w §2 pkt.3 Regulaminu lub pod adresem elektronicz-nym: piotr.lukowski@media.com.pl
6.    Zakończenie świadczenia przez Spółkę usługi udostępniania Konta Użytkownikowi nie oznacza zaprzestania świadczenia innych usług, o których mowa w Regulaminie, chyba że z postanowień Regulaminu dedykowanych tym usługom wynika, że warunkiem ich świadczenia jest posiadanie Konta.

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.    VFP zastrzega, że materiały zamieszczone w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
2.    VFP nie ponosi odpowiedzialności:
a)    za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Usługi przez Uczestników w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem,
b)    za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu,
c)    za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia Usługi w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.
3.    VFP nie ma kontroli nad zawartością stron internetowych osób trzecich, do których mogą prowadzić linki, i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania przez Użytkownika z takich stron internetowych osób trzecich. Wszelkie strony internetowe osób trzecich, do których Użytkownicy decydują się uzyskać dostęp, robią to na własne ryzyko.
4.    VFP nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika za niemożność uzyskania przez Użytkownika dostępu do Serwisu Internetowego  z powodu problemów pozostających poza kontrolą VFP, takich jak – używane przez Użytkownika urządzenia komunikacyjne, korzystanie przez Użytkownika z oprogramowania zabezpieczającego lub zapory sieciowej stron trzecich /proxy lub poziomy wydajności dostawcy usług internetowych Użytkownika.
5.    VFP nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane Siłą Wyż-szą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą informatyczną Użyt-kownika.
6.    VFP nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości przesy-łanych na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie poczty elektronicznej przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniach elektronicznych z których korzysta Uczestnik.
7.    Zrzeczenie się jakiegokolwiek prawa wynikającego z Regulaminu lub przepisów prawa może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, a zrzeczenie się takie nie będzie miało zastosowania do późniejszych naruszeń lub uchybień. Nie uznaje się, że VFP zrzekła się jakiegokolwiek prawa lub środka zaradczego wynikającego z Regulaminu lub z powodu niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu takiego prawa lub środka zaradczego przez VFP, ani też takie niewykonanie lub opóźnienie nie uniemożliwi lub nie ograniczy późniejszego wykonania takiego prawa lub środka za-radczego przez VFP. Wykonanie takiego prawa lub środka zaradczego w całości lub w części nie wyklucza ani nie ogranicza korzystania z tego prawa lub środka zaradczego ani żadnego innego prawa.
8.    Użytkownik  rozumie, że obowiązkiem Użytkownika jest zwolnienie z odpowiedzialności VFP z wszelkiej odpowie-dzialności, szkód i/lub kosztów (w tym między innymi honorariów konsultantów prawnych) wynikających lub związa-nych z jakimikolwiek działaniem/zaniechaniem Użytkownika lub treści przesłanych przez Użytkownika, z jakiegokolwiek naruszenia warunków niniejszej Umowy lub w przypadku podjęcia przez osobę trzecią działań praw-nych przeciwko VFP w związku z jakąkolwiek działalnością/zaniechaniem Użytkownika.

§10. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.    VFP  informuje, iż podczas korzystania z Serwisu Internetowego w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu, w tym w szczególności w celu dokonania personalizacji treści udostępnianych Użytkownikowi. W plikach „cookie”" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów Internetowych, w szczególności tych wymagających autory-zacji.
2.    Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Prywatności dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie handelextra.pl/service/polityka-prywatnosci/

§11. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.    Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest VFP Communications Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ludwika Idzikowskiego 16,  00-710 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000038991, NIP 5870200412, REGON 190598398, kapitał zakładowy 180.000,00 PLN  - zwana dalej  „Administratorem”.
2.    Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
3.    Administrator  wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach do-tyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Szczegó-łowe dane Inspektora ochrony danych dostępne są na stronie https://media.com.pl w zakładce „Kontakt” oraz za-kładce „Dane osobowe”. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj proszę z następu-jących danych kontaktowych:
a)    adres: VFP Communications Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ludwika Idzikowskiego 16, 00-710 Warszawa  (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych")
b)    adres email: rodo@media.com.pl
4.    Podanie danych wymaganych do założenia Konta Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przez Spółkę ww. Usługi na rzecz Użytkownika.
5.    Jeżeli Użytkownik wyraził odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych lub/i na otrzymywanie na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail informacji handlowej wysłanej przez Spółkę w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów biznesowych, dane Użytkownika z Konta i zebrane informacje z aktywności Użytkownika w Usłudze mogą być wykorzystane do prezentowania mu reklam produktów i usług Partnerów Administratora, dopasowanych do zainteresowań Użytkownika. W każdej chwili Użytkownik ma prawo wycofać udzielone zgody, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed ich wycofaniem.
6.    Administrator  przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie w przypadku istnienia stosownej podstawy prawnej do takiego przetwa-rzania, a szczegóły w tym zakresie określa polityka prywatności publikowana Użytkowników na stronie handelextra.pl/service/polityka-prywatnosci/
7.    Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika podanych przy założeniu lub edycji Konta Użytkownika, podczas realizacji procesu zakupowego jest realizacja umowy (Regulamin).
8.    VFP oświadcza, że w celach prowadzenia badań i analiz statystycznych oraz opracowywania wyników badań staty-stycznych, a także przesyłania personalizowanych informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną po-sługuje się ankietami wysyłanymi do Uczestników i absolwentów Szkolenia. Wysłanie ankiety do Użytkownika lub absolwenta Szkolenia każdorazowo wiąże się z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w drodze przeprowadzenia ankiety.

§ 12. REKLAMACJA
1.    Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Uczestnik może zgłaszać pisemnie lub drogę emaliową. W reklamacji Uczestnik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nie-prawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
2.    Za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu VFP odpowiedzialny jest dział reklamacji: reklamacje@media.com.pl
3.    VFP niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu.
4.    W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Użytkownika, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospo-litej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy właściwego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, stawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach po-krewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy VFP, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3.    Zamawiający będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – informacje o zasadach dostępu do procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenc-kich”. Konsument ma także prawo skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, służącej do internetowego rozstrzygania sporów, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy VFP, a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają podda-ne sądom właściwym dla siedziby VFP.
5.    Wybranym przez VFP prawem jest prawo polskie. Dla umów zawieranych z konsumentami zagranicznymi w kraju gdzie VFP świadczy usługi, Konsumentowi przysługują również prawa i roszczenia wobec VFP przewidziane przez prawo krajowe obowiązujące na terytorium pochodzenia Konsumenta.
6.    Polityka Prywatności i Regulamin łącznie są wiążące i stanowią całość porozumienia między stronami, zastępując wszelkie przeszłe i obecne umowy między Uczestnikiem a VFP. Jeżeli poszczególne postanowienia Regulaminu staną się częściowo lub całkowicie nieważne lub niewykonalne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.
7.    VFP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wska-zanym przez VFP, nie krótszym niż 7 dni od dnia udostępnienia ich na stronie ww.handelextra.pl. Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie zmian niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązują-cych w dniu złożenia Zamówienia.
12. Każdy Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin.
13. Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 14.06.2023 r.Załącznik nr 1:
PRZYKŁADOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat – VFP Communications LTD. Sp. z.o.o. 00-710 Warszawa, ul. Idzikowskiego 1,, email piotr.lukowski@media.com.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy dotyczącej świadczenia usługi ………………
– Data zawarcia umowy
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.